ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ |

20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା |
  • INDEX_about
  • ଡିଫଲ୍ଟ |

ଆମ ବିଷୟରେ

ସ୍ୱାଗତ

ଆମେ ଏକ କାରଖାନା, ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନଗୁଡିକର ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, 1990 ଦଶକ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଚାଇନାର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ହେନାନ ପ୍ରଦେଶର ଜିନସିୟାଙ୍ଗ ସିଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ |ଆମର ନିଜସ୍ୱ R&D ଦଳ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |ଆମର ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରେଳବାଇ, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଧାତବ ଶିଳ୍ପ, ବ electronic ଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପ, arm ଷଧ ଶିଳ୍ପ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍, ତାପଜ ଶକ୍ତି, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଅଧିକ ପଢ
ଅଧିକ ପଢ

ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ସମ୍ମାନ
  • cer (1)
  • cer (3)
  • cers5
  • cer (5)
  • cer (7)
  • cers6